AGBs

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

1. Algemeen

1.1 Ook met betrekking tot toekomstige transacties zijn uitsluitend de volgende voorwaarden van toepassing op schriftelijke offertes, leveringen en prestaties. Afwijkende voorwaarden - vooral in inkoopvoorwaarden - worden tegengesproken. Ze gelden voor ons alleen, als wij de afwijking schriftelijk hebben bevestigd.

1.2 Verkoopprospectussen, prijslijsten, offertes of andere documentaties bevatten geen garantie als bedoeld in § 443 Duits Burgerlijk Wetboek. Wij behouden ons indien nodig het recht voor beschrijvingen van goederen te veranderen en eventuele fouten te verbeteren, zonder dat een aansprakelijkheid ontstaat voor schade op grond van deze gevallen.

1.3 De besteller is verplicht alle contractdocumenten, specificaties en prijslijsten streng vertrouwelijk te behandelen en ze alleen in het kader van zijn bedrijvigheid te gebruiken.


2. Bestelling

2.1 Bestellingen leiden tot een contractafsluiting, als ze binnen drie weken na ontvangst schriftelijk werden bevestigd.

2.2 De besteller is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en vooral voor de juistheid van zijn bestelling. Hij zal uit eigen beweging alle vereiste inlichtingen - vooral in geval van speciale fabricages - binnen een passende termijn verstrekken.


3. Prijzen

3.1 De leveringsprijzen richten zich telkens naar de actuele prijslijst van de leverancier en zijn - in zoverre geen andere overeenkomsten zijn gesloten - inclusief verpakking en - als deze van toepassing is - de geldende wettelijke btw.


4. Betalingen, compensatie enz., lidmaatschap van een groep

4.1 In zoverre geen andere overeenkomsten werden gesloten, moeten facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting door overschrijving per bankgiro worden betaald. Beslissend voor de inachtneming is de creditering van onze rekeningen.

4.2 Er mag alleen worden gecompenseerd en/of er mag alleen een retentierecht worden uitgeoefend met betrekking tot bij gewijsde vastgestelde of zowel qua reden als hoogte onbetwiste tegenvorderingen.

4.3 In zoverre het betalingsverkeer via een groep of een centrale betalingsinstantie wordt afgewikkeld, hebben betalingen van de koper aan de groep tegenover ons alleen een schuldbevrijdende werking, als ze door de groep of de betalingsinstantie aan ons werden doorgegeven.


5. Leveringstermijnen

5.1 Leveringstermijnen zijn principieel niet-bindend. Vaste termijnen en eindtermijnen gelden pas, nadat ze uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd.

5.2 De leverancier heeft het recht reeds voor het overeengekomen tijdstip te leveren. Bovendien zijn gedeeltelijke leveringen toegestaan, in zoverre dit van de koper gevergd kan worden.

5.3 Bij overschrijdingen van een overeengekomen leveringstermijn moet de bestelller een uiterste termijn van minstens drie weken schriftelijk vastleggen, voordat hij rechten op grond van een gebrekkige nakoming van het contract of de wettelijke garantie kan doen gelden.

5.4 In geval van verzuim grondende aanmaningen betreffende de levering moet aan de leverancier een leveringstermijn van minstens drie weken worden toegestaan.

5.5 In zoverre de leverancier niet instaat voor vertragingen bij de levering, wordt de leveringstermijn adequaat verlengd, zonder dat de besteller hieraan rechten kan ontlenen. Duurt de belemmering echter langer dan drie maanden, heeft de besteller na het vastleggen van een adequate uiterste termijn als bedoeld in de cijfers 5.3 resp. 5.4 het recht, van het contract terug te treden.


6. Retourgoederen

6.1 Voor retourgoederen - vooral in geval van tentoonstellingsgoederen - zijn wettelijke garantieaanspraken wegens gebreken principieel uitgesloten.


7. Dragen van het risico, reclamatie- en onderzoeksplicht

7.1 Er wordt geleverd op het leveringsadres, dat door de besteller wordt aangegeven.

7.2 In zoverre met de klant niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, wordt af fabriek geleverd. Het leveringsrisico gaat op de koper over, zodra de zending aan de vrachtvervoerder is overhandigd of met het oog op verzending het fabrieksterrein heeft verlaten. Wordt de verzending op verzoek van de koper uitgesteld, gaat het risico op hem over op het ogenblik waarop wordt meegedeeld dat de goederen verzendklaar zijn.

7.3 De besteller of de door hem aangegeven ontvanger moet transportschaden of leveringen, waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de bestelde hoeveelheden, onmiddellijk laten bevestigen door de betreffende vrachtvervoerder. Hij moet verder de geleverde goederen als bedoeld in §§ 377, 378 Duits Wetboek van Koophandel onmiddellijk - indien nodig ook steekproefsgewijs - onderzoeken. Zichtbare gebreken en schaden moeten onmiddellijk en niet-zichtbare gebreken en schaden onmiddellijk na de ontdekking ervan worden gespecifieerd en schriftelijk gereclameerd.


8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Tot de volledige betaling van de levering en van alle schulden op grond van de bestaande zakelijke relatie, die de leverende firma nu of in de toekomst tegenover de verwerver wegens om het even welke rechtsgronden toekomen (inclusief alle rekening-courantsaldovorderingen), behoudt de leverancier zich de eigendom voor van de geleverde goederen. Op verzoek geeft de verkoper te zijner keuze goederen vrij, in zoverre hun waarde de vorderingen permanent met meer dan 20 % overschrijdt.

8.2 De verwerver heeft het recht de goederen te verkopen in het kader van de reglementaire handelsactiviteiten. Veranderingen of omvormingen gebeuren steeds voor de leverancier als fabrikant, maar zonder verplichting voor hem. Vervalt de (mede-)eigendom van de leverende firma door verbinding of verwerking, wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-)eigendom van de verwerver van de één geheel vormende zaak evenredig aan de factuurwaarde van de geleverde goederen op de leverancier overgaat. De mede-eigendom wordt gratis bewaard.

8.3 De leverancier heeft het recht de goederen volledig of gedeeltelijk terug te eisen of af te halen, ze anders te verkopen of anders daarover te beschikken, zolang de verwerver niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen tegenover de leverende firma. De terugname wordt niet als terugtreding van het contract beschouwd. De besteller staat alle aanspraken, die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen, aan de leverancier af met inachtneming van cijfer 8.1 zin 2. De cessie betreft ook de vorderingen wegens andere rechtsgronden; het gaat daarbij vooral om verzekeringsuitkeringen of eisen tot schadeloosstelling in geval van beschadiging van de voorbehoudsgoederen, die de verwerver toekomen tegenover de betreffende schuldenaar. De leverancier neemt de cessie reeds nu aan.

8.4 Inpandgeving of eigendomsoverdracht tot zekerheid is verboden. Panding of andere ingrepen van derden moet de verwerver onmiddellijk meedelen aan de leverancier, waarbij hij de vereiste en de door de leverancier extra geëiste stukken moet overhandigen. Bij niet-inachtneming van deze verplichting heeft de besteller het recht te eisen, dat de terugvorderingsrechten van de verwerver tegenover derden aan hem worden afgestaan. Alle kosten, die voortvloeien uit een overtreding van deze voorschriften, vallen ten laste van de besteller.


9. Wettelijke garantie, schadevergoeding

9.1 De leverancier is aansprakelijk voor gebreken van de zaak en juridische gebreken vanaf de overgang van het risico voor een periode van twee jaar met uitzondering van de regeling van § 634 a lid 1 nr. 2 Duits Burgerlijk Wetboek.

9.2 In geval van een gebrek der zaak heeft de leverancier te zijner keuze het recht op nakoming achteraf door verbetering achteraf of vervangende levering. De besteller heeft pas na mislukte nakoming achteraf - waarvan uit te gaan is, als twee pogingen tot nakoming achteraf zijn mislukt - het recht van het contract terug te treden of mindering te doen gelden.

9.3 Schadevorderingen of aanspraken op vergoeding van kosten van de besteller – op welke rechtsgrond dan ook – vooral wegens schending van verplichtingen op grond van de verbintenis, verzuim alsook onrechtmatige daad zijn uitgesloten. Dit geldt niet in geval van dwingende aansprakelijkheid (bijv. overeenkomstig de Productaansprakelijkheidswet), opzet, grove nalatigheid, schending van het leven, lichamelijk letsel en benadeling van de gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De aanspraken bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn echter beperkt tot de voorzienbare schaden, die typisch zijn voor het contract, in zoverre geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens schending van het leven, lichamelijk letsel en benadeling van de gezondheid. Met de bovenstaande regeling is geen verandering van de bewijslast ten nadele van de besteller verbonden. Moet schade worden vergoed wegens verzuim of in plaats van de prestatie, moet een vergoeding worden betaald van 0,5 % voor iedere voltooide week van het verzuim - in totaal echter beperkt tot 5 % van de nettoprijs - voor het deel van de levering, dat wegens het verzuim niet in bedrijf gesteld kon worden, tenzij de besteller een hogere ontstane schade aantoont.

9.4 Aanspraken van de besteller op grond van § 478 Duits Burgerlijk Wetboek blijven in principe onverminderd van kracht. Voordat de besteller een schade bij de eindverbruiker betaalt, moet hij de leverancier informeren en hem in de gelegenheid stellen een opgetreden fout of schade zelf te verhelpen. Mocht dit niet mogelijk zijn of een betreffende informatie vruchteloos zijn, omvat de plicht tot schadeloosstelling van de leverancier de noodzakelijke kosten, die de besteller in het kader van de zelfkosten zonder winsttoeslag kan aantonen. De leverancier heeft te zijner keus het recht de besteller een andere passende tegenprestatie - zoals bijv. speciale rabatten, tentoonstellingsrabatten of andere vergoedingen - aan te bieden. In zoverre zulke schaden in het kader van de productaansprakelijkheidsverzekering worden vergoed, is de omvang van de eis tot schadeloosstelling gelijk aan de daadwerkelijke verzekeringsuitkering.

9.5 De besteller mag geen aanspraken op grond van een gebrekkige nakoming van het contract of de wettelijke garantie aan derden - vooral eindgebruikers - afstaan.

9.6 Een uitsluiting van aansprakelijkheid die op ons van toepassing is, geldt ook voor onze medewerkers en de uitvoeringsagenten die voor ons actief zijn.


10. Rechtskeuze; bevoegde rechtbank

10.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Het recht van het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

10.2 Plaats van nakoming is de zetel van de leverende firma subsidiair de plaats van de overgang van het risico.

10.3 De contractanten verklaren dat de rechtbank van de zetel van de leverende firma de uitsluitend bevoegde rechtbank is. De leverancier behoudt zich echter het recht voor ook bij de rechtbank, die voor de verwerver bevoegd is, een rechtsvordering in te stellen.


Stand maart 2005

pinterest facebook twitter instagram youtube burgbad in Greding, DE auf Houzz